ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Προοίμιο
Ο παρόν δικτυακός τόπος («Ιστότοπος») παρέχεται από την ΔΕΛΤΑ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Τροφίμων («ΔΕΛΤΑ»). Για την ΔΕΛΤΑ, ο σεβασμός και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί δέσμευση. Στο πλαίσιο αυτό λαμβάνει σοβαρά υπόψη της το γεγονός ότι είστε επαρκώς ενήμεροι για τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίον υποβλήθηκαν όπως αναφέρεται στο εκάστοτε σημείο συλλογής.
Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε για λογαριασμό σας, πώς τα χρησιμοποιούμε και τα προστατεύουμε, καθώς και τις επιλογές που έχετε σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά. Σκοπός της είναι η ενημέρωσή σας για την πολιτική της εταιρείας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία μας χορηγείτε, ώστε να γνωρίζετε το σκοπό επεξεργασίας τους από εμάς, την κατηγορία των αποδεκτών, και τις διαδικασίες που μπορείτε να ακολουθήσετε για να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας.

Ορισμοί
Προσωπικά Δεδομένα: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο και του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί άμεσα ή έμμεσα.
Ειδικές Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων («Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα»): δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν στην υγεία ή στη σεξουαλική ζωή ή στο γενετήσιο προσανατολισμό του φυσικού προσώπου.
Υποκείμενο των Δεδομένων: το ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα Προσωπικά Δεδομένα ή/και τα Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα.
Επεξεργασία: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
Υπεύθυνος Επεξεργασίας: Για τους σκοπούς της παρούσας πολιτικής, ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας νοούνται οι Εταιρείες του Ομίλου που ξεχωριστά ή από κοινού καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων.
Εκτελών την Επεξεργασία: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας.
Συγκατάθεση: κάθε ένδειξη βουλήσεως του Υποκειμένου των Δεδομένων, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το Υποκείμενο των Δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα Προσωπικά Δεδομένα που το αφορούν.
Παραβίαση Προσωπικών Δεδομένων: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση σε Προσωπικά Δεδομένα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε Επεξεργασία.

Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα
• Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του διαδικτυακού μας τόπου, καταχωρώντας τα δεδομένα σας στις φόρμες επικοινωνίας με τη ΔΕΛΤΑ, μέσω ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου ή και τηλεφωνικώς.
• Κατά τη διαδικασία υποβολής των βιογραφικών σας είτε μέσω του www.delta.gr/jobs/
• Εάν τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται νομίμως σε εμάς είτε από άλλες εταιρείες του Ομίλου, είτε από εμπορικούς συνεργάτες.
• Μέσω κοινωνικών δικτύων, εφόσον έχετε παραχωρήσει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας σε ένα ή περισσότερα κοινωνικά δίκτυα, όπως για παράδειγμα Facebook
• Κατά την διάρκεια επίσκεψής σας στις εγκαταστάσεις μας.

Γιατί συλλέγουμε/επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα
Τα προσωπικά δεδομένα που μάς παρέχετε θα τύχουν επεξεργασίας για τους παρακάτω σκοπούς:
• Για λόγους επικοινωνίας μαζί σας και την εν γένει διαχείριση της μεταξύ μας σχέσης. Για παράδειγμα, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλα μέσα, προκειμένου να σας ενημερώσουμε ή να ζητήσουμε επιπλέον πληροφορίες σχετικά με ένα αίτημά σας. Ενδέχεται να χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email ή τηλεφώνου για διαχειριστικούς λόγους, όπως για παράδειγμα για τον ορισμό συνάντησης υποψήφιου για πρόσληψη προσωπικού.
• Η εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα στο μέτρο που αυτό απαιτείται κατά την διαδικασία συνέντευξης και ενδεχόμενης πρόσληψης, ώστε να αξιολογήσουμε την αίτησή σας για πιθανή απασχόλησή σας.
• Για το σκοπό της υποβολής και έγκρισης των εταιρικών εξόδων που αντιστοιχούν στα προϊόντα που παρασχέθηκαν στην ΔΕΛΤΑ από φυσικά πρόσωπα, προκειμένου να προβούμε άμεσα στην καταβολή της αμοιβής τους.
• Για διασφάλιση των εννόμων συμφερόντων μας. Επίσης, χρησιμοποιούμε κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες ασφαλείας κατά την επίσκεψη σας στους φυσικούς χώρους της ΔΕΛΤΑ προκειμένου να είμαστε σε θέση να προστατεύουμε την ασφάλεια φυσικών προσώπων, υλικών και των εγκαταστάσεων μας, καθώς επίσης, για τον ίδιο λόγο καταγράφουμε τα στοιχεία των επισκεπτών, εργολάβων που εισέρχονται στις εγκαταστάσεις μας για να εκτελέσουν έργα κ.ο.κ. και τους χορηγούμε κάρτες πρόσβασης στους χώρους της ΔΕΛΤΑ.
• Για συμμόρφωση με υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο.
Η ΔΕΛΤΑ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο των δικαιωμάτων και ελευθεριών σας με το να μη συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πέραν των αναγκαίων για την εκπλήρωση των παραπάνω αναφερομένων σκοπών. Τα δεδομένα σας δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο με το σκοπό.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς
Τα δεδομένα που συλλέγουμε εξαρτώνται από το γενικότερο πλαίσιο της αλληλεπίδρασής σας με την ΔΕΛΤΑ, καθώς και τις δυνατότητες που χρησιμοποιείτε. Ορισμένα από αυτά τα δεδομένα παρέχονται άμεσα από εσάς, όταν για παράδειγμα επικοινωνείτε μαζί μας.
Δεδομένα Επικοινωνίας. Η ΔΕΛΤΑ συλλέγει στοιχεία επικοινωνίας όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, Τ.Κ., αριθμοί τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) όταν επικοινωνείτε απευθείας μαζί μας είτε μέσω της δικτυακής φόρμας επικοινωνίας είτε τηλεφωνικώς ή και μέσω Facebook ή όταν μας αποστέλλετε το βιογραφικό σας. Οι ως άνω πληροφορίες ζητούνται επίσης και από φυσικά πρόσωπα με τα οποία συνεργάζεται η ΔΕΛΤΑ.
Στοιχεία τιμολόγησης. Η ΔΕΛΤΑ συλλέγει τα στοιχεία τιμολόγησης των φυσικών προσώπων που παρέχουν προϊόντα ή κάποια υπηρεσία προς αυτή, όπως η διεύθυνση κατοικίας/έδρας, το ΑΦΜ και το όνομα της Δ.Ο.Υ. τους, προς πιστοποίηση της οφειλόμενης από μέρους μας αμοιβής καθώς και για τη συμμόρφωσή μας με τις φορολογικές διατάξεις.
Το Βιογραφικό σας. Ανάλογα με την θέση για την οποία υποβάλετε αίτηση πρόσληψης, η ΔΕΛΤΑ συλλέγει τα στοιχεία που υποβάλλονται από εσάς και επεξεργάζεται ενδεικτικά τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: το εκπαιδευτικό σας υπόβαθρο, το ιστορικό απασχόλησής σας, τους προηγούμενους εργοδότες σας, τους τομείς της ειδίκευσής σας, τις επαγγελματικές και άλλες άδειες εργασίας και τις πιστοποιήσεις που κατέχετε, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα από τα οποία αποφοιτήσατε, τις προτιμήσεις σας για το είδος εργασίας, την εξακρίβωση των πληροφοριών αναφορικά με τις συστάσεις σας και προηγούμενους εργοδότες, οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που επιλέγετε εσείς να υποβάλλετε μέσω της διαδικασίας υποβολής βιογραφικού, έτερα δεδομένα που τυχόν μας παρασχεθούν κατά την διάρκεια τυχόν τηλεφωνικής μας επαφής ή μέσω της αίτησης σας ή άλλων επικοινωνιών μαζί σας. Για το σκοπό ελέγχου του ιστορικού της αίτησής σας, ενδέχεται να λάβουμε επίσης πληροφορίες για εσάς από άλλες πηγές, όπου αυτό επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, όπως λ.χ. προηγούμενους εργοδότες σας, υπεργολάβους που παρέχουν τεχνικές υπηρεσίες, καθώς και από δημόσια διάθεσιμες πηγές, όπως πληροφορίες αναρτημένες σε δημοσίως διαθέσιμες και δημοσίως προσβάσιμες ιστοσελίδες, προφίλ μέσων κοινωνικής δικτύωσης, πληροφορίες από δημόσια αποτελέσματα μηχανών αναζήτησης, όπου οι πληροφορίες αυτές είναι ανάλογες και πρόσφορες για την αξιολόγησή σας για τη θέση για την οποία υποβάλλετε αίτηση.
Βίντεο. Εάν επισκεφτείτε τις εγκαταστάσεις της ΔΕΛΤΑ, ενδέχεται η εικόνα σας να καταγραφεί από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) και τις κάμερες ασφαλείας μας, που στόχο έχουν τον εντοπισμό και την αποτροπή κακόβουλων ενεργειών.
Συλλέγουμε επίσης τις πληροφορίες που μάς παρέχετε και το περιεχόμενο των μηνυμάτων που στέλνετε σε εμάς, όπως ερωτήσεις και πληροφορίες που παρέχετε μέσω της διαδικτυακής φόρμας επικοινωνίας με τη ΔΕΛΤΑ. Δεν χρησιμοποιούμε τα περιεχόμενα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συνομιλιών για τη διαφημιστική σας στόχευση.

Νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων
• Η σύναψη και εκτέλεση έγγραφης ή άλλως καταρτιθείσας σύμβασης.
• Η συγκατάθεση που παρέχετε υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο.
• Η συμμόρφωση μας προς την εθνική ή/και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
• Η διαφύλαξη και προστασία εννόμων συμφερόντων, τόσο δικών μας όσο και δικών σας.
• Η πρόδηλη δημοσιοποίηση από το υποκείμενο των δεδομένων.

Αποδέκτες
Όπου παρέχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, το κάνουμε με δεδομένο πως αυτά τα τρίτα μέρη συμφωνούν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του GDPR. Οποιεσδήποτε τυχόν εταιρείες, στις οποίες η ΔΕΛΤΑ θα κοινοποιήσει προσωπικά σας δεδομένα δυνάμει σύμβασης παροχής υπηρεσιών, θα επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα με την ιδιότητα των εκτελούντων την επεξεργασία αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια του συγκεκριμένου σκοπού και για λογαριασμό της ΔΕΛΤΑ.
Εντός της ΔΕΛΤΑ, τα προσωπικά σας δεδομένα θα κοινοποιηθούν στα αρμόδια και μόνο πρόσωπα για την εξυπηρέτησή σας και τη διαχείριση των μεταξύ μας σχέσεων. Για παράδειγμα, για την λήψη απόφασης πρόσληψης το προσωπικό του τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού, οι διαχειριστές συστημάτων (όπως το ΙΤ) καθώς βεβαίως και οι επικεφαλείς των αρμοδίων τμημάτων κατά την αναζήτηση υποψηφίων για κάλυψη θέσης εργασίας.
Σε κάθε περίπτωση, η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού της ΔΕΛΤΑ στα προσωπικά σας δεδομένα απαγορεύεται.

Διάρκεια διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων
Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μόνον για το διάστημα που απαιτείται προκειμένου να επιτελεστεί ο σκοπός για τον οποίο συλλέγονται και γίνεται επεξεργασία τους. Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων καθορίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:
Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από εργατική ή άλλη διάταξη του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις
Τα βιογραφικά σημειώματα υποψηφίων εργαζομένων αποθηκεύονται για τυχόν μελλοντική χρήση για χρονικό διάστημα 6μηνών.

Σε περίπτωση που αποδεχθείτε προσφορά για απασχόληση στη ΔΕΛΤΑ, τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται επί τη βάση της Ενημέρωσης Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων Εργαζομένων, η οποία και κοινοποιείται σε όλους τους εργαζόμενους

Προσωπικά Δεδομένα Ανηλίκων
Η ΔΕΛΤΑ δεν επεξεργάζεται εν γνώσει της προσωπικά δεδομένα ανηλίκων κάτω των 16 ετών χωρίς να έχει εξασφαλίσει προηγουμένως την συγκατάθεση του γονέα ή νόμιμου κηδεμόνα τους. Αναλαμβάνουμε να παρέχουμε στον γονέα/κηδεμόνα: α) ενημέρωση σχετικά με τις συγκεκριμένες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από τον ανήλικο και β) την δυνατότητα να προβάλλει αντίρρηση σε περαιτέρω συλλογή, χρήση ή αποθήκευση αυτών των δεδομένων. Εφόσον διαπιστωθεί η συλλογή προσωπικών δεδομένων ανηλίκου κάτω των 16 ετών χωρίς επαληθεύσιμη συγκατάθεση του γονέα ή του προσώπου που ασκεί τη γονική μέριμνα, η ΔΕΛΤΑ θα προβεί σε κατάλληλα μέτρα με σκοπό την άμεση διαγραφή αυτών των δεδομένων από τις βάσεις δεδομένων της.

Εγγυήσεις για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων
Η ΔΕΛΤΑ εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Παρόλο που ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προσπαθούμε να αποφύγουμε ατυχείς περιστάσεις.

Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει η Εταιρεία από εσάς δεν διαβιβάζονται ούτε υπόκεινται σε επεξεργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνδέσεις με άλλους ιστότοπους
Ο ιστότοπός μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύει μόνο για την εταιρεία ΔΕΛΤΑ. Ως εκ τούτου, κάθε φορά που ακολουθείτε έναν σύνδεσμο από αυτόν τον ιστότοπο προς κάποιον άλλον, ακόμη και προς κάποιον ιστότοπο του ομίλου Vivartia, συνιστούμε να διαβάσετε προσεχτικά τις δηλώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων του αντίστοιχου ιστότοπου. Σε περίπτωση που επιλέξετε να συνδεθείτε με οποιοδήποτε δικτυακό τόπο τρίτου μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) που τυχόν περιέχονται στον δικτυακό τόπο, η εταιρεία και οποιοδήποτε άλλο μέλος του Ομίλου ουδεμία ευθύνη φέρουν για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζουν οι εν λόγω τρίτοι.

Τα δικαιώματα σας
Κάθε φυσικό πρόσωπο, τα προσωπικά δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την εταιρεία μπορεί να ασκήσει τα ακόλουθα δικαιώματα, σύμφωνα με τους όρους και ειδικότερες προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679:
Δικαίωμα Πρόσβασης. Μπορείτε να ζητήσετε και να λάβετε από τη ΔΕΛΤΑ πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε, καθώς και πληροφορίες που αφορούν την επεξεργασία τους, όπως τους σκοπούς της, τους αποδέκτες και το χρονικό διάστημα τήρησης (άρθρο 15 του Κανονισμού). Στα πλαίσια αυτού του δικαιώματος, μπορείτε να ζητήσετε να σας παρέχουμε χωρίς χρέωση αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία. Σε περίπτωση που τα αιτήματα είναι επαναλαμβανόμενα και προδήλως αβάσιμα, η ΔΕΛΤΑ επιφυλάσσεται να ορίσει εύλογο ποσό.
Δικαίωμα Διόρθωσης. Μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση τυχόν ανακριβών ή τη συμπλήρωση τυχόν ελλιπών στοιχείων σας, ενέργειες στις οποίες η εταιρεία θα προβεί άμεσα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση (άρθρο 16 του Κανονισμού). Η εταιρεία μας δεσμεύεται να ενημερώνει άμεσα και αποδέκτες στους οποίους έχουν τυχόν διαβιβασθεί τα δεδομένα σας (άρθρο 19 του Κανονισμού).
Δικαίωμα Αντίρρησης. Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν υπάρχει έννομο συμφέρον για αυτό σύμφωνα με τους όρους και τις προβλέψεις του άρθρου 21 του Κανονισμού, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός σας για αντίρρηση στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων σας και στην επεξεργασία αυτών για σκοπούς εμπορικής προώθησης.
Δικαίωμα Διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»). Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον δεν υφίσταται πλέον έννομη υποχρέωση τήρησής τους ή αντιτίθεστε στην επεξεργασία τους, έχοντας έννομο για αυτό συμφέρον (άρθρο 17 του Κανονισμού). Σε ορισμένες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση. Η εταιρεία μας θα προβεί σε διαγραφή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση κατόπιν σχετικού αιτήματός σας υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η σχετική κείμενη Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Η εταιρεία δεσμεύεται να ενημερώνει άμεσα και τους αποδέκτες στους οποίους έχουν τυχόν διαβιβασθεί τα δεδομένα σας (άρθρο 19 του Κανονισμού).
Δικαίωμα Ανάκλησης Συγκατάθεσης. Στις περιπτώσεις που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βασιζόμενοι στη συγκατάθεσή σας, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ή να αλλάξετε το βαθμό συγκατάθεσης που έχετε παραχωρήσει χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση.
Δικαίωμα Φορητότητας. Μπορείτε να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από τα μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να ζητήσετε να διαβιβασθούν τα εν λόγω δεδομένα και σε άλλους υπευθύνους επεξεργασίας (άρθρο 20 του Κανονισμού).
Δικαίωμα Περιορισμού. Μπορείτε να ζητήσετε την αναστολή της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια τους και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία (άρθρο 18 του Κανονισμού).
Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας. Μπορείτε να απευθυνθείτε στην αρμόδια Ελληνική ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας των δεδομένων σας (http://www.dpa.gr/). Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]

Σε περίπτωση που ασκήσετε κάποιο από τα ως άνω δικαιώματά σας η ΔΕΛΤΑ θα ανταποκριθεί μέσα σε διάστημα ενός μηνός, εκτός αν το αίτημά σας είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο ή υπάρχει πλήθος παρόμοιων αιτημάτων. Σε κάθε περίπτωση, η ΔΕΛΤΑ δεσμεύεται να σας ενημερώνει λεπτομερώς για τυχόν περιστατικά παραβίασης όταν αυτά ενδέχεται να θέσουν σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, καθώς και για τα προβλεπόμενα προς λήψη μέτρα για την αντιμετώπισή τους.

Κομβία Κοινωνικής Δικτύωσης
Σας προσφέρουμε τα λεγόμενα plug-ins διαφόρων κοινωνικών δικτύων στην ιστοσελίδα μας.
Εάν είστε μέλος ενός κοινωνικού δικτύου και κατά τη διάρκεια της περιήγησής σας στην ιστοσελίδα μας, έχετε συνδεθεί στον δικό σας λογαριασμό χρήστη, ο πάροχος του κοινωνικού δικτύου ενδεχομένως να συνδέσει τις πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας με τα δεδομένα του προφίλ σας στο δίκτυο. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε επισκεφτείτε τους φορείς των κοινωνικών δικτύων που χρησιμοποιούνται από εσάς για πληροφορίες σχετικά με αυτές τις λειτουργίες.
Οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται από τις αντίστοιχες εταιρείες («πάροχοι»). Οι πάροχοι αυτοί είναι:
• Το Facebook που λειτουργεί από την εταιρεία Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, στις Η.Π.Α.
• Το YouTube που παρέχεται από την Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, στις Η.Π.Α.

Επικοινωνία με Υπεύθυνο Επεξεργασίας & Υπεύθυνο Προστασίας
Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η «ΔΕΛΤΑ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Τροφίμων». Μπορείτε να επικοινωνείτε με τη ΔΕΛΤΑ για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και την επεξεργασία τους, καθώς και για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας είτε στέλνοντας email στο [email protected] ή αποστέλλοντας γραπτό αίτημα στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε. 230 χλμ Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας 14565, Αγ. Στέφανος Αττική.
Υπεύθυνος Προστασίας δεδομένων («DPO») έχει οριστεί ο κος Βαγενάς Κωνσταντίνος. Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον DPO για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected].

Ενημέρωση & Αλλαγές
Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 29/10/2019.
Η ΔΕΛΤΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και επικαιροποιεί την παρούσα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά διαστήματα την ιστοσελίδα μας για να ενημερώνεσθε για την τρέχουσα και ισχύουσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ειδικά προτού προβείτε σε παροχή τυχόν νέων προσωπικών σας δεδομένων.
Κάθε αλλαγή της παρούσας Δήλωσης θα αναρτάται αμέσως εδώ.