Προστατεύουμε
το περιβάλλον

Προστατεύουμε το περιβάλλον θέτοντας σαν βασική προτεραιότητα τη συνεχή μείωση των περιβαλλοντικών επιδράσεων των προϊόντων μας και υιοθετώντας Περιβαλλοντική Πολιτική.

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί προτεραιότητα για εμάς στη ΔΕΛΤΑ και υλοποιείται μέσω ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης, με τη συμβολή όλων των εργαζομένων. Ως εταιρεία έχουμε υιοθετήσει και εφαρμόζουμε Περιβαλλοντική Πολιτική, βάσει της οποίας τηρούμε στο σύνολο των δραστηριοτήτων μας τους αυστηρότερους κανόνες και προδιαγραφές που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος και στοχεύουν στη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος.

Εφαρμόζουμε πρωτοβουλίες για τη μείωση της κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας και την ανάκτηση της θερμικής ενέργειας, τον περιορισμό της χρήσης νερού και πλαστικού, την επεξεργασία των λυμάτων (βιολογικός καθαρισμός), τον περιορισμό των ρύπων από τη διανομή των προϊόντων μας, μέσω εφαρμογής συστημάτων τηλεματικής στα φορτηγά και βυτία της εταιρείας, κ.ά.

Βασική προτεραιότητα αποτελεί η συνεχής μείωση των περιβαλλοντικών επιδράσεων των προϊόντων μας. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, χρησιμοποιούμε τη μικρότερη δυνατή ποσότητα υλικών συσκευασίας, ειδικά του πλαστικού, διασφαλίζοντας πάντα την ποιότητα και την ασφάλεια του προϊόντος. Παράλληλα, αυξάνουμε συνεχώς το ποσοστό των ανακυκλωμένων υλικών που χρησιμοποιούνται στις συσκευασίες μας (ανακυκλωμένο χαρτί και ανακυκλωμένο πλαστικό rPet), αλλά και δίνουμε προτεραιότητα στη χρήση χάρτινων συσκευασιών από προμηθευτές πιστοποιημένους κατά FSC.