Στηρίζουμε
την κτηνοτροφία

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΑΙΑ είναι η πρωτοβουλία της ΔΕΛΤΑ για τη βιώσιμη ανάπτυξη και ειδικότερα τη στήριξη της ελληνικής γαλακτοπαραγωγού κτηνοτροφίας, με δράσεις έρευνας, εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης, καθώς και την αξιοποίηση ελληνικών καλλιεργειών για την παραγωγή των ζωοτροφών.

Η σχέση της ΔΕΛΤΑ με τους  Έλληνες κτηνοτρόφους

Η ΔΕΛΤΑ με ιστορική διαδρομή από το 1952 στην ελληνική παραγωγή γάλακτος, και έχοντας συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της αγελαδοτροφίας στη χώρα μας, συνεχίζει με συνέπεια να υποστηρίζει τον Έλληνα παραγωγό και να συνδράμει στη βιωσιμότητα της γαλακτοπαραγωγού κτηνοτροφίας, αξιοποιώντας το Ελληνικό γάλα για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων, άριστης ποιότητας και υψηλής διατροφικής αξίας.

Η ΔΕΛΤΑ είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής αγελαδινού γάλακτος από τους Έλληνες κτηνοτρόφους, απορροφώντας το 1/5 της ελληνικής παραγωγής. Επίσης διαθέτει το πιο ισχυρό και εκτεταμένο δίκτυο συλλογής και διακίνησης γάλακτος, από τη Θράκη ως την Πελοπόννησο.

Οι κτηνοτρόφοι με τους οποίους συνεργαζόμαστε, κατά πλειοψηφία, αποτελούν οικογενειακές επιχειρήσεις με πολλά χρόνια εμπειρίας στην παραγωγή γάλακτος. Έχοντας αναπτύξει μακροχρόνια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τον Έλληνα κτηνοτρόφο, με στελέχωση από προσωπικό με επιστημονική/τεχνική γνώση, μακρά εμπειρία στη ζώνη γάλακτος και συνεχή παρουσία και υποστήριξη στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, οι δράσεις της ΔΕΛΤΑ συμβάλλουν στη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα της γαλακτοπαραγωγού κτηνοτροφίας στη χώρα μας.

Πέραν της συστηματικής παροχής τεχνικής υποστήριξης των συνεργατών κτηνοτρόφων της εταιρείας, αναπτύσσουμε δραστηριότητες για την προώθηση και την υιοθέτηση, από τους κτηνοτρόφους, αποδοτικών καλλιεργειών που έχουν υψηλή διατροφική αξία ως ζωοτροφές. Εκπαιδεύουμε συνεχώς τους κτηνοτρόφους στις πρακτικές της αειφόρου γεωργίας, στην αποτελεσματική αξιοποίηση των καλλιεργειών, στη διατροφή τήρηση καλών συνθηκών διαβίωσης των ζώων, διασφαλίζοντας την παραγωγή γάλακτος υψηλής ποιότητας, αλλά και την ευζωία των ζώων.

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ «ΓΑΙΑ» : η συμβολή της ΔΕΛΤΑ στη βιώσιμη ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα

Υλοποιούμε από το 2012 το Σχέδιο Δράσης ΓΑΙΑ, σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και άλλα ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρώντας να συνδέσουμε την ακαδημαϊκή γνώση με την κτηνοτροφική πρακτική. Το ΣΔΓ είναι μια πρωτοβουλία της ΔΕΛΤΑ για τη βιώσιμη ανάπτυξη και ειδικότερα τη στήριξη της ελληνικής γαλακτοπαραγωγού κτηνοτροφίας με δράσεις έρευνας, εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης, καθώς και την αξιοποίηση ελληνικών καλλιεργειών για την παραγωγή ζωοτροφών. Η στρατηγική του προγράμματος βασίζεται:

  • Στην εκπόνηση εφαρμοσμένης έρευνας από ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς σε τομείς που μπορούν να επιφέρουν σημαντικά αποτελέσματα προς την κατεύθυνση της βιωσιμότητας της κτηνοτροφίας,
  • στη διάχυση της παραγόμενης τεχνογνωσίας και
  • στην παροχή τεχνικής υποστήριξης στους παραγωγούς.

Σημαντική συμβολή στην εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη των παραγωγών έχει η παραγωγική μονάδα ζωοτροφών ΕΥΡΩΤΡΟΦΕΣ – θυγατρική της ΔΕΛΤΑ. H παραγωγική αυτή μονάδα συμμετέχει ενεργά στις δράσεις, υποστηρίζοντας τους παραγωγούς με τεχνογνωσία και κατευθύνσεις, σε θέματα ορθής διατροφής και κατάρτισης ισόρροπων σιτηρεσίων, εξασφαλίζοντας παράλληλα πιστοποιημένες μη γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές που παράγει στις εγκαταστάσεις της.

Επιπλέον, το Σχέδιο Δράσης ΓΑΙΑ μέσα από ένα ευρύ πλέγμα δράσεων, που περιλαμβάνει συμμετοχή σε ενημερωτικές και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις (συνέδρια, ημερίδες κ.ά.) στην περιφέρεια και παρουσία στα ΜΜΕ, επιχειρεί να ενημερώνει κάθε εμπλεκόμενο ώστε να πολλαπλασιάζονται τα οφέλη. Μέχρι σήμερα έχουμε συμμετάσχει, παρουσιάζοντας τις δραστηριότητες του Σχεδίου Δράσης ΓΑΙΑ σε 23 επιστημονικές και ενημερωτικές εκδηλώσεις και συνέδρια του κλάδου.

Οι διαρκείς άξονες του Σχεδίου Δράσης ΓΑΙΑ:

Α) Υλοποίηση πιλοτικών εναλλακτικών καλλιεργειών,

ψυχανθών και άλλων κατάλληλων για ζωοτροφή φυτών, τα οποία αξιοποιούνται στη διατροφή των γαλακτοπαραγωγών ζώων με κατάλληλα διαμορφωμένα σιτηρέσια. Μέσω των καλλιεργειών αυτών, ενισχύονται οι πρακτικές αειφόρου γεωργίας με σημαντική συνεισφορά στο περιβάλλον και την οικολογία, μέσω βελτίωσης των εδαφών με άζωτο, μείωσης των αναγκών άρδευσης, αξιοποίησης των αγρών κατά τη χειμερινή περίοδο και αμειψισπορά. Υλοποιούμε το πρόγραμμα αυτό σε συνεργασία με το Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.

Από το 2012 έχουν πραγματοποιηθεί 11 ολοκληρωμένα ερευνητικά προγράμματα.

Β) Εφαρμογή Προγράμματος συμβουλευτικής για τη βελτίωση της διαχείρισης και της διατροφής φάρμας

Στο πλαίσιο του προγράμματος, σε συνεργασία με επιστήμονες του Εργαστηρίου Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, πραγματοποιούμε συστηματική καταγραφή των στοιχείων γαλακτοπαραγωγής, διατροφής και αναπαραγωγής των ζώων κάθε φάρμας. Στη συνέχεια δίδεται κατευθυντήρια έκθεση προς τον παραγωγό από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ώστε να εξασφαλισθεί το ισόρροπο της διατροφής των ζώων, να διατηρείται το επίπεδο ποιότητας του γάλακτος, αλλά και να μειωθεί το κόστος παραγωγής. Μέσα από την εξειδικευμένη και ατομική συμβουλευτική, που παρέχει το πρόγραμμα, επιτυγχάνεται άμεσο και πρακτικό όφελος για τον παραγωγό, ενώ παράλληλα αυξάνεται και η ευαισθητοποίησή του στη διατήρηση του υψηλού επιπέδου ποιότητας του γάλακτος.

Υλοποιούμε το πρόγραμμα Συμβουλευτικής Φάρμας συνεχώς από το 2016 και σταδιακά απολαμβάνουν τα οφέλη του όλο και περισσότεροι κτηνοτρόφοι που εντάσσονται σε αυτό.

Γ) Υλοποίηση Προγράμματος εκπαίδευσης αγροτών και κτηνοτρόφων

Σκοπός του προγράμματος είναι η μετάδοση των νέων επιστημονικών/τεχνικών δεδομένων και γνώσεων που προκύπτουν από τα ερευνητικά προγράμματα, αλλά και η συστηματική εστίαση σε θέματα ορθών κτηνοτροφικών πρακτικών και διασφάλισης της ποιότητας του γάλακτος κατά την παραγωγή του. Πραγματοποιούμε ημερίδες και συναντήσεις σε όλη την Ελλάδα (Ξάνθη, Σέρρες, Ημαθία, Φλώρινα, Θεσσαλία, Ηλεία κ.ά.), στις οποίες έμπειροι επιστήμονες εκπαιδεύουν τους παραγωγούς συνεργάτες μας σε κρίσιμα θέματα καλλιεργειών για ζωοτροφές, διατροφής, αναπαραγωγής και ευζωίας των ζώων.

Έχουν πραγματοποιηθεί 19 εκπαιδευτικές ημερίδες με συμμετοχή περισσότερων των 1.100 αγροτών και κτηνοτρόφων.

Δ) Από το 2017 ξεκινήσαμε στοχευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης νέων κτηνοτρόφων

που είναι στο ξεκίνημα της επαγγελματικής τους πορείας ή εργάζονται ήδη στις οικογενειακές φάρμες, με στόχο να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση και στη βελτίωση της βιωσιμότητας της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης. Οι υπότροφοι νέοι κτηνοτρόφοι παρακολουθούν εκπαιδευτικά προγράμματα διάρκειας τεσσάρων μηνών, σχετικά με τεχνικές εκπαίδευσης στη διαχείριση της κτηνοτροφικής μονάδας.

Φορέας εκπαίδευσης είναι η Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός με μακρά ιστορία στην εκπαίδευση αγροτών και κτηνοτρόφων, που εξασφαλίζει τη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη, μέσα από βιωματική εκπαίδευση.

Μέχρι σήμερα έχουμε προσφέρει 64 υποτροφίες. Το 2019 δόθηκαν 20 υποτροφίες σε παραγωγούς του νομού Φλώρινας. Στόχος μας είναι ηενίσχυση απομακρυσμένων περιοχών από τα κέντρα εκπαίδευσης, που εμφανίζουν διαρθρωτικές αδυναμίες στην κτηνοτροφία.

Δράσεις ΓΑΙΑ

Δες τις δράσεις

Βραβεία & Διακρίσεις

Δες τα βραβεία